Yozgat Bozok Üniversitesi BAP Yönergesi

Yozgat Bozok Üniversitesi BAP Yönergesi

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’nun çalışmalarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Üniversitemiz bilim insanlarının, çalışma ortamını ve araştırma olanaklarını geliştirerek uluslararası yayın, AR-GE ve proje kapasitelerini arttırmak ana amaçtır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, projeleri değerlendirmesi, desteklemesi, izlemesi ve sonuçlandırması ile ilgili esasları, ilke ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesi uyarınca düzenlenen 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 01.01.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulan “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen:

a) Proje Yürütücüsü; Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış araştırmacıları,

b) Araştırmacı; Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde gösterilen; öğretim elemanlarını, proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri ile mezunlarını,

c) Bilimsel Araştırma Projesi; Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımları ile yapılabilecek, türleri aşağıda belirtilmiş projeleri,

d) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu; Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan, Yönetmeliğin 4. maddesine göre kurulmuş olan Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu'nu,

e) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı; Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısını,

f) Danışman; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun, araştırma projelerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi konularında görüşlerinden yararlanılan bilim insanlarını,

g) Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu (PİDEG); Sunulan projelerin, bilimsel geçerliliği, bütçesinin uygunluğu, projenin gerçekleştirilebilirliği ve desteklenebilirliği konularında Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na rapor hazırlayan öğretim elemanlarından oluşturulan grupları,

h) Harcama Yetkilisi; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanını,

i) Gerçekleştirme Görevlisi; Harcama yetkilisi tarafından belirlenen personel,

j) Merkez Müdürü; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü’nü,

k) Özel Hesap; Yükseköğretim Kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin, ilgisine göre (03) veya (06) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje özel hesabını,

l) Üniversite; Yozgat Bozok Üniversitesi’ni,

m) Rektör; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü’nü,

n) Yönerge; Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesini,

o) Yönetim Kurulu; Yozgat Bozok Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu’nu,

p) Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. maddesine göre hazırlanarak 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Oluşumu, Toplantı Düzeni ve Görevleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı

Madde 5- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı Rektör’dür. Rektör, gerekli gördüğünde bu görevi yardımcılarından birine devredebilir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Madde 6- Bilimsel Araştırma ProjeleriKomisyonu; Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlerinin doğal üye olması koşulu ile senatonun önerisiyle Rektör’ün 4 yıl süre ile görevlendireceği en az 3 en çok 7 öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nda bulunan üyelerin, esas görevlerinden ayrılmaları durumunda Komisyondaki görevleri de sona erer. Enstitü Müdürleri dışındaki Komisyon Üyeleri, Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevleri sonlandırılabilir.

Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir.

Toplantı Düzeni

Madde 7- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantı yeter sayısı komisyon üye sayısının salt çoğunluğudur. Rektör ya da görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya Komisyon Üyelerinden en az üçü Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon toplantılarına katılım esastır. Komisyon’un karar yeter sayısı Komisyon’un toplam üye sayısının salt çoğunluğudur. Komisyonda kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nun Görevleri

Madde 8- Bilimsel Araştırma ProjeleriKomisyonu’nun görevleri şunlardır:

 1. Bilimsel araştırma projeleri için başvuru ve değerlendirme takvimi hazırlayıp ilan etmek,
 2. Araştırma Proje tiplerini ve destek miktarlarını belirlemek,
 3. Bilimsel araştırma projelerini süresi içinde değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 4. PİDEG’den gelen ön değerlendirme, gelişme ve sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlamak,
 5. Araştırma sonuçlarının ulusal, uluslararası yayına dönüşümünü artırıcı teşvikler geliştirmek,
 6. Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 7. Üniversite bilim politikasına uygun öncelikli araştırma alanlarını ve konuları belirlemek, bunlara bütçe oluşturmak ve araştırmacılara duyurmak,
 8. Araştırma alt yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,
 9. Nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 10. Araştırma kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 11. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ve Yozgat Bozok Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirlemek ve araştırmacılara duyurmak,
 12. Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek karara bağlamak,
 13. Sözleşme ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda uygulanacak yaptırımlara karar vermek,
 14. Her yılın sonunda, o yıl içerisinde kabul edilen, devam eden, iptal edilen ve tamamlanan projeler hakkında rapor hazırlamaktır.

Birleşemeyecek Görevler

Madde 9- Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi aynı kişi olamaz.

Öncelikli Alanların Tespiti

Madde 10- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu öncelikli araştırma alanlarını her yıl Komisyon Üyelerinin görüşlerini alarak, Kalkınma Bakanlığının,  Üniversite Stratejik Planı, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını da dikkate alarak belirler. 

Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu (PİDEG)’nun Oluşumu

Madde 11- Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu (PİDEG) proje önerilerinin ön değerlendirilmesi, hakem önerilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında BAP Komisyonu’na yardımcı olmak amacıyla, uluslararası atıf indekslerinde tanımlanan dergilerde yayını olan ve yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan öğretim üyeleri arasından Komisyonun teklifi ile Rektör tarafından 2 (iki) yıl süre ile görevlendirilecek en az 3 en fazla 9 kişiden oluşan gruplardır.

Üniversite bünyesindeki Akademik birimlerde PİDEG oluşturulabilir. Komisyon, grupları birleştirmeyi, yeni alanlarda grup oluşturmayı, üye sayılarını artırmayı veya azaltmayı önerebilir. Görev süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu’nun Görevleri

Madde 12- Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu’nun görevleri:

 1. Proje tekliflerini, yönergede belirtilen ilkeler doğrultusunda ve BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder,
 2. Projenin yürütüleceği birimin, tesis, donanım ve personel imkânları ile araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri ve önerilen mali portre göz önünde bulundurulur, bu hususlar değerlendirme raporunda belirtilir,
 3. Projelerin değerlendirilmesi için Komisyon talep ederse hakem önerir,
 4. PİDEG yapacağı değerlendirme raporunda, proje hakkındaki görüşünü komisyona önerir,
 5. Komisyon talep ederse projelerin 6 (altı)’şar aylık dönemlerde hazırlanan gelişme raporlarını ve projenin tamamlanmasından sonra sonuç raporlarını değerlendirir. PİDEG, gerek gördüğünde gelişme ve sonuç raporları için danışmanlardan görüş alabilir ve bu görüşler doğrultusunda belirlenecek süre içerisinde raporda düzeltme isteyebilir. Değerlendirme sonucunda, yeterli bulmadığı gelişme veya sonuç raporunun da reddedilmesi ile ilgili görüşünü gerekçeli olarak Komisyona sunar,
 6. Bu Yönergede tanımlanan projeler kapsamında yapılan sonuç raporuyla birlikte ya da daha sonra sunulan yayın, bildiri, kitap gibi ürünleri inceler ve Komisyona iletir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Proje Türleri ve Nitelikleri

Madde 13- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından nitelikleri aşağıda belirtilmiş araştırma projeleri desteklenir ve bu projelere ait destek limitleri ve başvuru dönemleri komisyon tarafından belirlenir ve duyurulur. 6601 ve 6602 kodlu projelerde 1 öğretim elemanı en fazla beş projede  (beş projenin en az iki tanesi 6601 Tez Destek Projesi olması şartıyla ) yürütücü olmak şartıyla toplamda altı projede yürütücü veya araştırıcı olarak görev alabilir.

A) Tez Destek Projesi (6601):  Enstitülere bağlı Anabilim Dallarında yapılan Yüksek Lisans çalışmalarına yönelik küçük bütçeli araştırma projeleridir. Bu projelerde Yüksek Lisans öğrencisi ve ortak danışman dışında başka araştırmacı yazılamaz. Bu tür projelerde projenin kapatılması için proje sonuç raporunun tamamlanmış ve tezin sunulmuş olması esastır.

B) Uygulamalı Araştırma Projesi (6602): Kendi alanında bilgi üretmeye, deneme ve uygulamaya dönük çalışmalar ile doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik çalışmalarını içeren bilimsel araştırma projesidir. Sunulan proje doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik çalışmalarına yönelik proje ise öğrenci ve ortak danışman dışında başka araştırmacı yazılamaz.

B1) Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi (6602a): Birimlerin mevcut araştırma alt yapısı olanaklarıyla gerçekleştirilebilecek, büyük harcamalar gerektirmeyen araştırma projeleridir. Bu tür projelerde projenin kapatılması için doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik çalışmalarında tezin sunulmuş olması, araştırma projelerinde ise sonuç raporunun tamamlanmış ve projeden elde edilen veriler ile hazırlanmış 1 (bir) adet ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayın yapılmış veya ulusal veya uluslararası kongrelerde bildiri, sunum olması zorunludur.

B2) Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi (6602b): Birimlerin mevcut araştırma altyapısı olanakları ile büyük oranda gerçekleştirilecek, orta düzeyde harcama gerektiren araştırma projeleridir. Bu tür projelerde projenin kapatılması için doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik çalışmalarında tezin sunulmuş olması, araştırma projelerinde ise sonuç raporunun tamamlanmış ve projeden elde edilen veriler ile hazırlanmış uluslararası hakemli dergilerde 1 (bir) adet yayın yapılması zorunludur.

 

B3) Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi (6602c): Üniversitenin gelecekteki araştırma potansiyeline ciddi boyutta katkıları olabileceği öngörülen ve üniversitenin uluslararası yayın potansiyelini önemli ölçüde arttırması beklenen araştırma projeleridir. Bu tür projeler disiplinler arası işbirliğini teşvik edici, döner sermayeye katkı sağlayan, patent alma ve yenilikçilik özelliği olan, Yozgat Bozok Üniversitesi adını kamuoyunda etkili bir şekilde duyurma niteliğinde ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirici özelliği olabilecek projeleri kapsamaktadır. Projenin desteklenebilmesi için bu özelliklerden en az birine sahip olması gerekir. Bu tür projelerde projenin kapatılması için; doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik çalışmalarında tezin sunulmuş olması, araştırma projelerinde ise sonuç raporunun tamamlanmış ve projeden elde edilen veriler ile hazırlanmış en az 1 (bir) adet SCI-Expanded, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI), Social Science Citation Index (SSCI) veya Emerging Sources Citation Index (ESCI) kapsamında bulunan dergilerde yayın yapılması, Türk Patent Enstitüsüne proje çıktısı ile tescil başvurusunda bulunulması ve başvurunun Patent Enstitüsü tarafından uygun görülmesi, proje sonunda ticarileşme potansiyeli olan bir ürünün ortaya çıkması ve bu durumun BAP komisyonu tarafından onaylanması esaslarından en az birinin sağlanması zorunludur.

C) Altyapı Projesi (6603): Bu projeler fakültelerin araştırma birimlerinin laboratuvar, alet/ekipman ve sistem altyapısının oluşturulmasına ve geliştirilmesine yönelik projelerdir. Kurulacak veya geliştirilecek araştırma laboratuvarının birçok araştırmacıya ve araştırma alanına hizmet vermesi beklenir. Bu proje önerisi bir araştırmacı tarafından verileceği gibi araştırmacı grubu tarafından da verilebilir. Bu tür projelerin kapatılması için faaliyet veya sonuç raporunun sunulması gereklidir.

D) Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri (6604): Bu projeler, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanları ve/veya doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanı araştırmacılar ile tıp, tarım, mühendislik, turizm, ticaret, sanayi, hizmet sektörü ve diğer alanlarda faaliyet gösteren kamu ve/veya özel sektör bünyesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla, AR-GE odaklı işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla bir sözleşme kapsamında ortak olarak gerçekleştirilen projelerdir.

Proje sonuçlarına ilişkin yayınlarda, destekleyen kurumlar ortak isim olarak yer alabilir. Araştırma sonucu elde edilen çıktılara ilişkin tüm patent, tescil gibi telif konuları, sözleşme kapsamında açıkça belirtilir. Bu amaçla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca hazırlanan sözleşme metni kullanılır.

Bu projelerde yürütücülük ortak olabilir. Ayrıca, gerektiğinde araştırmanın bir bölümünün üniversite dışı proje ortağının belirleyeceği araştırma ortamında gerçekleştirilmesi, projenin finansmanın ayni veya nakdi olarak bir bölümünün veya tamamının üniversite dışı proje ortağı olan sanayi veya diğer kuruluşlarca karşılanabilmesi ya da üniversite araştırmacısına araştırma için gerekli olan tüm lojistik olanakların dış ortakça sunulması ve bunların gerekli görülen diğer unsurlarının ortak sözleşme kapsamında belirtilmesi gereklidir. Bu tür projelerin kapatılması için faaliyet veya sonuç raporunun sunulması gereklidir.

E) Uluslararası Ortak Araştırma Projeleri (6605): Bu projeler, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen ve finansmanı ortaklaşa veya tamamı karşı ortaklar tarafından karşılanan projelerdir. Bu tür projelerin kapatılması için faaliyet veya sonuç raporunun sunulması gereklidir.

F) Bilim İnsanı Yetiştirme Destek Projesi (6606): Ülkenin ve üniversitenin bilim politikalarına uygun olarak araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, araştırmacıların tanınırlıklarının ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik edilmesi, yurt dışı araştırma ve bilimsel deneyimlerinin geliştirilmesi amacı ile araştırmacıların bilimsel çalışmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Üniversite üst yönetimi bu kapsamda araştırmacılara proje hazırlatabilir. Bu tür projelerin kapatılması için faaliyet veya sonuç raporunun sunulması gereklidir.

G) Mülkiyet Hakları Ve Patent Teşvik Projesi (6607): Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların Türkiye ve Patent İşbirliği Anlaşması (Patent CooperationTreaty-PCT) veya Avrupa Patent Sözleşmesi (European Patent Convention-EPC) kapsamına üye ülkelerde patent, faydalı model veya tescil belgesi almaya yönelik desteklerdir. Bu kapsamda birden çok ülkede tescillenmiş aynı patent, faydalı model veya tescil belgesi için yalnızca bir kez destek sağlanır. Birden çok hak sahibi bulunan patent, faydalı model ve tescil belgesi için, destek başvurusu Yozgat Bozok Üniversitesi mensubu ve hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulur.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM 
Proje Başvurusu, İncelenmesi, Seçilmesi ve Kabulü

Proje Başvurusu   

Madde 14- Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri için sadece Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim elemanı proje önerebilir. Proje yürütücüsünün öğretim elemanı, doktoralı veya tıpta uzmanlık unvanı veya sanatta yeterlilik almış öğretim elemanı olması şartı aranır.

Tez Destek Proje (6601) önerileri BAP otomasyon sistemi üzerinden hazırlandıktan sonra ilgili enstitü müdürünün, Uygulamalı Araştırma Projeleri (6602) için ise ilgili Fakülte dekanın onayı alındıktan sonra elektronik ortamda (Mevcut Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sunulur. Diğer proje türleri için proje önerisi dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinin onayı alındıktan sonra Mevcut Belge Yönetim Sistemi üzerinden Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sunulur. 

Etik kurul raporunun gerekli olduğu durumlarda raporun ilgili kurullardan alınmış olması gerekir.Bütün sorumluluklar yürütücüye aittir.

Projelerin İncelenmesi 

Madde 15- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na gelen proje önerileri bilim alanlarına göre tasnif edilerek ön değerlendirme ve hakem tespiti için PİDEG’lere gönderilir. 6601 kodlu projeler için komisyon uygun gördüğü takdirde mümkünse tamamı üniversite içinden üç öğretim elemanı hakem olarak belirlenir. 6602a, 6602b grubu projeler için en az ikisi üniversite dışından olmak üzere üç öğretim elemanı, 6602c grubu projeler için ise en az üçü üniversite dışından olmak üzere beş öğretim elemanı belirlenir.

6603, 6604, 6605, 6606 ve 6607 grubu projelerin değerlendirmesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından yapılır ve desteklenip desteklenmemesine ilişkin karar oy çokluğu ile alınır. Komisyon gerek duyarsa, uzman kişileri komisyona davet eder veya projeyi üniversite içi veya dışından konunun uzmanı üç hakeme gönderir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nda uygun bulunan proje önerileri daha sonra hakemlere gönderilir. Değerlendirme yapacak öğretim üyeleri, proje önerisinin orijinal olup olmadığını, kullanılacak olan araştırma yöntemini, yürütücü ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama gerekçelerini (makine-teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemesi, yolluk vb. giderler) dikkate alır ve raporunu sunar. Hakemlerin görüş bildirme süresi en fazla 15 (on beş) gündür. Komisyon, hakem görüşlerini değerlendirerek proje önerisini karara bağlar.

Proje değerlendirme sürecinde PİDEG, hakem veya Komisyon düzeltme isteyebilir.  Yürütücülerin projede gerekli düzelmeleri yapma süresi en fazla 15 (on beş) gündür. Bu süre zarfında düzeltme yapılmaması durumunda Proje başvurusu iptal edilir. Bu süreç her proje düzeltme talebi için uygulanır.

Projelerin Seçilmesi 

Madde 16-  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca desteklenecek olan projelerin seçiminde göz önünde tutulacak ilkeler şunlardır:

 1. Bilimsel araştırma projeleri Kalkınma Bakanlığı ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın beş yıllık kalkınma planı hedeflerine ve ülke bilim politikasına uygun konular arasından seçilir.
 2. Desteklenecek bilimsel araştırma projelerinin bilime, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunması temel esastır.
 3. Ekonomik çıktısı olabilecek projelerin desteklenmesine öncelik verilir.
 4. Bilimsel araştırma projelerinin seçiminde fen, sağlık ve sosyal bilimler alanları arasında denge sağlanmasına dikkat edilir.
 5. Temel bilimler alanında yapılacak araştırmalar ihmal edilmemek koşulu ile uygulamalı araştırma projeleri ile disiplinler arası ve özellikle üniversite dışı kaynaklardan destekli araştırma projelerine öncelik verilir.
 6. TÜBİTAK vb. kuruluşlardan alınan araştırma projeleri için ek destek verilebilir.
 7. SCI-Expanded, Arts and Humanities Citations Index (A&HCI) veya Social Science Citation Index (SSCI) kapsamında taranan dergilerde konu ile ilgili özgün yayınları olan araştırmacıların projelerine öncelik verilir.
 8. Proje yürütücüsünün, bilimsel ve yönetsel deneyimleri projeyi gerçekleştirmeye yetecek düzeyde olmalıdır.
 9. Projede görev ve sorumluluk alacak olan araştırmacılar, öngörülen görev ve sorumluluklarını yerine getirecek yetenek ve deneyime sahip olmalıdır.
 10. Projenin yürütüleceği birim (Bölüm, Anabilim Dalı, Program, Merkez, Laboratuvar vb.) araştırmanın gerektirdiği temel donanıma ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Projeden istenen demirbaş ve tüketim malzemeleri doğrudan proje için gerekli olmalıdır.
 11. Akademik yükselmesini tamamlamamış araştırmacıların sunduğu projelere öncelik verilir.

 

Projelerin Kabulü ve Sözleşme

Madde 17- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, projelerin desteklenip desteklenmemesine ve desteğin miktarına ilişkin kararı oy çokluğu ile verir. Desteklenen projelerin yürütücüleri ile sözleşme imzalanır.

6604 grubu projeler için ortaklık koşullarının ayrıntılı olarak belirtildiği bir sözleşme ve/veya anlaşma imzalanır. 6605 grubu projeler için de benzer bir sözleşme ve/veya anlaşma imzalanır. Bu tip projelerde finansmanın büyük bölümünün uluslararası kuruluşlar tarafından sağlandığı durumlarda, varsa bu kuruluşların başvuru aşamasında talep ettiği ortaklık sözleşmesi esas alınır, yoksa ortaklık koşullarının belirtildiği bir sözleşme ve/veya anlaşma imzalanır. Bu amaçla Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nca hazırlanan formlar kullanılır.

Özellikle “6605” grubu projeler için, gerekli yasal belgelerin düzenlenmesi ve dış ilişkilerin yürütülmesinde, eğer Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi’nce konuyla ilgili olarak öngörülmüş ve ilan edilmiş düzenlemeler varsa bunlara uyulur.

Projelerin yürütülmesinden, ilgili projenin yürütücüleri (çok ortaklı projeler söz konusu olduğunda, projenin Yozgat Bozok Üniversitesi’ndeki sorumlu kişisi) sorumludur. Proje ile ilgili her türlü imza yetkisi (sonuçların yayımlanması dâhil) sadece proje yürütücüsüne aittir.

Komisyon tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için, Proje Yürütücüsü ve Komisyon Başkanı arasında, proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir sözleşme imzalanır. Komisyonun projeyi destekleme kararı verdiği tarihten itibaren 2 (iki) ay içinde sözleşmesi imzalanmayan projeler işlemden çekilir ve yürütücüye iade edilir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin daha sonra imzalanması gerekirse, yürütücü, Komisyon’dan ek süre talep edebilir. Proje Yürütücüsü, bu sözleşmede yer alan hususlara uymakla yükümlüdür. Sözleşmenin imzalandığı tarihte proje başlamış sayılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Projelerin Süresi, İzlenmesi, Bütçesi ve Sonuçlandırılması

Proje Süresi ve İzlenmesi

Madde 18- Projenin başlangıç tarihi komisyon başkanının sözleşmeyi imzalandığı tarihtir. Türlerine göre projelerin destek miktarları, süreleri ve başvuru dönemleri Komisyon tarafından belirlenir ve duyurulur.

Madde 19- Proje yürütücüsü, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sözleşmenin imzalanmasına müteakip proje sonuçlanıncaya kadar her altı ayda bir geçmiş dönemde yapılmış olan ve gelecek dönemlerde yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı bir gelişme raporu sunar. Gelişme raporları, PİDEG tarafından incelenir. Komisyon gerekli görürse proje yürütücüsünü davet ederek daha geniş bilgi alır. Projelere sonraki dilimler ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonca kararlaştırılır. Gelişme raporlarında çalışmaların öngörülen takvime göre seyri, gelişme durumu, varılan ara sonuçlar, yapılan ve yapılması düşünülen bildiri ve yayınlar, proje ile ilgili bilimsel, teknik, yönetsel ve mali her türlü bilgi yer alır. Bu bilgiler haricinde rapora eklenen talepler (ek süre, ek ödenek, fasıl (kalem) aktarımı, sonuç rapor vb) işleme alınmaz. Bu talepler ayrı bir üst yazı ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na gönderildikten sonra işleme alınır. Gelişme raporları zamanında sunulmayan projelerin mali desteği durdurulur.

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, toplanarak gelişme raporlarını inceler ve çalışmaların projede öngörülen çalışma takvimine göre işleyişine bakarak, projenin devam edip etmeyeceğine karar verir. Çalışmaların, programa uygun şekilde yürütülmediğinin anlaşılması halinde, “projeyi durdurma kararı” alabilir. Durdurma kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir, yürütücüsü uyarılır. Projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine, yapılacak incelemeye göre Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu karar verir. 

Proje çalışmaları, proje yürütücüsünün ve/veya araştırmacıların kusurları veya ihmalleri ile yürümez veya yürütülemez duruma gelmiş ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu “projeyi iptal kararı” alabilir. Karar, proje yürütücüsüne bildirilir. İptal edilen projeler için harcanan hizmet alımı, seyahat ve yol giderleri Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri’ne ait banka hesabına iade edilir, alınan araç, gereç ve sarf malzemesi ise Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teslim edilir.

Madde 20 – Üst üste 2 (iki) dönem gelişme raporu gönderilmeyen veya gelişme raporu kabul edilmeyen projeler Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Madde 21 – Proje önerisinin BAP Komisyonu tarafından kabul edilmesinden sonra yapılacak olan tüm talepler (ek süre, ek bütçe, yürütücü değişikliği, ek malzeme, proje türü değişikliği, projeye personel ekleme/çıkarma, bütçe kalemleri arasında aktarım, proje başlığını değiştirme vb.) BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılır.

Madde 22-  Proje sürelerinin uzatılması, uzatmanın proje yürütücüsü tarafından sözleşme süresinin bitimi tarihinden en az 2 (iki) ay önce Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teklif edilmesine ve teklifin Komisyon tarafından uygun görülmesine bağlıdır. Proje ile ilgili olarak yurt içi ya da yurt dışından satın alınması öngörülen malzemenin sağlanamamasından dolayı geçen zaman proje süresine eklenebilir. Uzatma süreleri en fazla proje süresi kadardır. Yürütücü proje bitiş tarihinden 2 ay önce uzatma dilekçesi vermez ise bitiş tarihinden itibaren 3 ay içinde proje sonuç raporunu teslim etmek zorundadır. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır.

Madde 23- Proje süresince projeden çıkartılan, çıkmak isteyen veya projeye dahil edilecek araştırmacılar için araştırmacıların dilekçesi ve proje yürütücüsünün gerekçeli yazısının Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulması gerekir.

Madde 24- Projelerin süresi dolduktan sonra yürütücü, ödeneklerinden kalan miktarlar için yeni bir satın alma talebinde bulunamaz.

Projeyi Durdurma, Yürütücüyü Değiştirme veya Projenin İptali

Madde 25- Projenin işleyişinde bir sorunla karşılaşıldığında proje yürütücüsünün görüşü alınır ve mazereti Komisyonda değerlendirilir. Komisyon aşağıdaki durumlarda projede düzeltme isteyebilir, proje desteğini durdurabilir:

 

a) Projelerin, uygulama planında öngörülen gelişmeleri göstermemesi,

b) Proje mali kaynaklarının farklı amaçla kullanıldığının belirlenmesi,

c) Etik kuralların ihlal edildiğinin saptanması,

d) Üst üste iki gelişme raporunun Komisyona sunulmaması,

e) Herhangi bir nedenle proje yürütücüsünün bu görevi bırakması,

f) Proje yürütücüsünün üniversite ile ilişkisinin kesilmesi.

 

Proje Bütçesi

Madde 26- Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yapılacak tüm harcamalar, “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 27- Araştırma projesi bütçesinin artırılması, proje yürütücüsü tarafından Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na teklif edilmesine ve Komisyon’ca uygun görülmesine bağlıdır. Projenin bütçe artışı, orijinal proje bütçesinin %25’ini geçemez. İstisnai durumlarda artış miktarı, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu kararı ile belirlenir.  Yüksek Lisansvedoktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik projeleri hariç Ek bütçe talepleri, proje süresini gelişme raporunun sunulmasından sonra yapılabilir.

Projede öngörülmemiş olan alımlar için ek ödenek talebi de proje yürütücüsü tarafından gerekçeli bir yazı ile birlikte Komisyonun onayına sunulur.

Madde 28-  Proje bütçesine, araştırmacıların çalışma sonuçlarından hazırladıkları sözlü ve/veya poster bildirilerini uluslararası toplantılara sunabilmeleri için seyahat ve katılım ücreti ödeneği konabilir. Bu amaçla bütçeye konulabilecek destek miktarları ve sınırları Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından belirlenir.

Kabul edilen proje önerisinde belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı seyahatle ilgili harcama ve ödemeler Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak yapılır ve akademik personelin bu seyahatlerde görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu fakülte, yüksekokul veya enstitünün yönetim kurulu kararı gerekir.

Madde 29- Projelerin araştırma, inceleme ve geliştirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü danışmanlık hizmetine “Danışmanlık Ücreti” ödenmez.

Madde 30- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen bir proje için satın alınmış her türlü demirbaş (canlı-cansız) kayıtları 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Canlı ve cansız demirbaşların satışından elde edilen gelirler, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri gelirlerine kaydedilir.

ALTINCI BÖLÜM 
Sonuçlandırma

Projelerin Sonuçlandırılması 

Madde 31-  Projelerin sonuç raporu Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulur ve Komisyon uygun gördüğü takdirde proje sonlandırılır.

Tez Destek Projelerinin (6601)  sonuç raporları ilgili Enstitü tarafından onaylı 1 (bir) adet basılı ve ciltli tez olarak ve CD halinde teslim edilir. Uygulamalı Araştırma Projelerinin (6602) sonuç raporları ise önce BAP otomasyon sistemine üzerinden gönderilerek, Proje İzleme ve Değerlendirme Grupları’nın (PİDEG) değerlendirme raporları doğrultusunda düzenlendikten sonra, 2 (iki) adet basılı ve ciltli rapor ve bir (1) adet CD halinde teslim edilir.

Kapatılması yayın şartına bağlı Projeler için sonuç raporuyla beraber proje çalışmalarından elde edilen bulguların yer aldığı yayınlanmış makale veya yayına kabul belgeleri de sunulur.

Proje sonuç raporunun sunulmasını izleyen 12 ay içerisinde proje konusunda yayınlanması istenilen dergilerde herhangi bir makalenin yayınlanmamış veya yayın kabul belgesi alınmamış olması halinde, yürütücünün talebi ile Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu ek 12 ay süre verebilir. Bu kapsamda verilen her 12 aylık sürede yayın şartı için yeni kabul kriterleri belirleyebilir. Proje sonuç raporunun tesliminden itibaren 3 yılsonunda yayın yapılamaması durumunda yayın şartı aranmaksızın proje kapanmış sayılır. Proje ekibi hakkında Komisyon tarafından BAP proje başvurusu ile ilgili yaptırım kararı alınabilir.

Projenin yürütülmesi sırasında yurt dışı görevler/görevlendirmeler veya sağlık sorunları vb mazeretler durumlarda yürütücünün talebi olması halinde mazeret süresi proje süresine dahil edilmez. Proje yürütücüsü kurumdan ayrılması halinde yürütücülük görevini Proje ekibinden birine devreder, bu kişi kurum personeli olmak zorundadır. Proje ekibinde yürütücü olabilecek kurum personeli olmaması durumunda yürütücülük görevi kurum içinden uygun bir kişiye devredilebilir. Proje devirleri ile ilgili BAP komisyonu yetkilidir. Proje sonuç raporu teslim edilmiş projeler için proje yürütücüsü değişikliği zorunlu değildir.

Madde 32-  Sonuç raporu yeterli bulunmayan projeler kapatılmamış sayılacağı için proje yürütücüsü tarafından sunulan yeni proje teklifleri dikkate alınmaz. Ancak Komisyon, proje yürütücüsünün son üç yıla ait uluslararası yayın performansını değerlendirerek bu kısıtlamayı kaldırabilir.

Madde 33- (1) Tamamlanan projelerin telif hakları Yozgat Bozok Üniversitesi’ne aittir.  Ancak, bilimsel yayın veya yürütücü tarafından talep edilmesi durumunda kitap ve benzeri eserlerin telif hakları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen eser sahiplerine devredilebilir. Tüm yayınlarda, araştırmanın Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından desteklendiği (proje numarası verilerek) belirtilmelidir.

(2) Gelir getirici, patent, buluş veya ürün ortaya çıkması durumunda ortaya çıkacak gelirin dağılımı Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Konuyla ilgili mevzuatta hak sahiplerine ödenmesi öngörülen oranlar hakkında bir düzenleme bulunması halinde ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 34- Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulan projelerin, aynı içerik ve amaçta olmak üzere; daha önceden Üniversitemiz, ulusal proje desteği sağlayan kurum ve/veya kuruluşların desteği ile gerçekleştirilmemiş olması veya halen belirtilen birimlerin desteği ile yürütülüyor olmaması gerekmektedir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM 
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 35- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yürürlükte olan 26.01.2012 tarih ve 01 sayılı toplantıda alınan 2012.001.003 nolu karar metni ile kabul edilen “Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi” yürürlükten kalkar.

Yürürlük 

Madde 36- Bu Yönerge, Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu'nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme 

Madde 37- Bu Yönerge hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Geçici Madde

Madde 38- 2009-2015 yılları arasında desteklenmesi kabul edilen ve hala aktif olan projelerin yürütülmesi ve kapatılması hususunda; 26.01.2012 tarih ve 01 sayılı toplantıda alınan 2012.001.003 nolu karar metni ile kabul edilen “Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uygulama Yönergesi”ne ait hükümler geçerlidir.

Madde 39- Bu yönergenin yürürlük tarihinden önce kabul edilen ve devam eden projelerin yürütülmesi ve kapatılması hususunda projelerin kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

 

 

No Dosya adı
1 Yönerge 2016- Eylül 2018
2 Yönerge Eylül 2018
3 Yönerge 2009-2015
4 Yönerge 2019 Ocak
 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__