Duyuru Detay
2019 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri Mali Destek Limitleri ve Alınan Önemli Kararlar Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 09:20
Tarih 03-09-2019 Ekleyen BAP Yetkilisi Ahmet TOPAL
Duyuru Detayı

2019 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Desteklenecek Proje Sayıları ve Mali Destek Limitleri

 

Proje Kodu*

Proje Türü

Teşvik Miktarı
 (TL)

Proje Süresi (Yıl)

Başvuru Dönemi

6601

Tez Destek Projesi

10.000,00

1

Her Zaman

6602a

Küçük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

12.000,00

3

Şubat-Eylül

(Başvuru dönemleri hariç yılda bir kez ama her zaman)

6602b

Orta Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

18.000,00

3

Şubat-Eylül

6602c

Büyük Ölçekli Uygulamalı Araştırma Projesi

32.000,00

3

Şubat-Eylül

6603

Altyapı Projesi

-

**

Kapalı

(Mart ayında karar verilecektir.)

6604

Üniversite ve Sektör İşbirliği Projeleri

15.000,00

**

Her Zaman

6605

Uluslar arası Ortak Araştırma Projesi

20.000,00

**

Her Zaman

6606

Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projesi

25.000,00

**

Her Zaman

6607

Mülkiyet Hakları Ve Patent Teşvik Projesi      (Proje kaynaklı Bilimsel Araştırmalardan Elde Edilen Ürünler İçin)

6.000,00

**

Her Zaman

 

6601 ve 6602 kodlu projelerde 1 öğretim elemanı en fazla beş projede  (beş projenin en az iki tanesi 6601 Tez Destek Projesi olması şartıyla) yürütücü olmak şartıyla toplamda altı projede yürütücü veya araştırıcı olarak görev alabilir.

** Bu tür projelerin süresi komisyon tarafından belirlenir.

 

 

Bilimsel Araştırma Projelerinde Görevlendirilecek Bursiyer Ücretleri

 

          Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (26 Ocak 2018 CUMA- Sayı: 30313)  gereği, bilimsel araştırma projelerinde proje kapsamında burslu görevlendirilecek tezli yüksek lisans veya doktora programlarındaki öğrenciler için aşağıdaki tutarları geçmemek üzere burs ücreti yazılabilir.

 

Verilecek Burs Ücretleri

Tutar

Tezli yüksek lisans Öğrencisi

Brüt: 300,00-TL Aylık

Doktora Öğrencisi

Brüt: 500,00-TL Aylık

Verilecek olan Burs Ücreti Toplam bütçe Tutarının % 40’nı geçemez.

 

 

Bursiyerlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye’de ikamet etmek.

b) Kırk yaşından gün almamış olmak.

c) Bir kurum veya iş yerinde çalışmıyor olmak.

ç) Aynı dönemde TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmamak.

d) Aynı dönemde başka bir projede bursiyer olmamak.

 

 

 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU’NUNDA ALINAN KARARLAR

 

1- Bozok Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Temelli TÜBİTAK projelerine proje bütçesinin %10’una kadar BAP Komisyonu tarafından belirlenecek olan miktarda ek mali destek verilmesine ve bu projelerin işleyişi ve kapatılması “Uygulamalı Araştırma Projesi” şartlarına tabi tutulmasına, 

2- Araştırma amaçlı yurt içi ve yurt dışına yapılacak seyahatlerde masrafların proje destek üst limitinin  % 50’sini geçmeyecek şekilde desteklenmesine, proje sonuçlarını sunmak üzere gidilecek yurtiçi bilimsel toplantılarda seyahat ve katılım ücreti giderlerinin karşılanması ve bu ödemelerin “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde yapılmasına, yolluk yevmiye ödemelerinde ilgili birimin yönetim kurulu kararı ve Rektörlük oluru olmadan ayrıca araç kiralaması için fatura, otobüs veya toplu taşıma araçları için bilet olmadan ödeme yapılmayacağı, Özel oto ile yapılan seyahatlerde her 100 km. için 6 litre kurşunsuz benzin ücreti ödenir. Bu durumda Tutar kısmına  (….km. x 0.06 x…..TL / 1 Litre Kurşunsuz Benzin) hesabından elde edilir.,

3- Projelerde araştırmacı olarak çalışan öğrencilere verilecek gündeliklerin 6245 sayılı Harcırah Kanunu h cetveli Hükümleri uyarınca aylık/kadro derecesi 5-15 olan memur gündelikleri esas alınarak ödenmesine,

4- Proje yürütücülerinin herhangi bir anketör hizmeti alması gereken durumlarda eğer ilgili firma ile çalışma yapılmayacak ise çalıştırılacak kişilerin üniversitemiz öğrencileri içinden seçilmesine, aksi durumda herhangi muhasebe işleminin gerçekleştirilmeyeceğine,

5- Proje yürütücülerinin herhangi bir fotokopi hizmeti alması gereken durumlarda,  bu hizmete ilişkin ödemenin 1.000,00-TL’yi aşamayacağına,

6- Söz konusu projenin makine teçhizat kalemi bütçesinden; bilgisayar alımlarının ayrıntılı bir gerekçe sunulmadan karşılanmamasına, kitap alımlarında Bozok Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı’ndan ilgili kitabın bulunmadığına dair yazı olmadan hiçbir şekilde ödeme yapılmayacağına, 

7- Söz konusu projenin hizmet alımı kalemi bütçesinde yer alan analizlerin, öncelikle Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden (BİLTEM) yapılmasına, analizler yapılamıyorsa BİLTEM tarafından analizlerin yapılamadığına dair belgenin sunulmadığı taktirde ödemenin yapılmayacağı,

8- Projeden elde edilen çıktıları sunmak amacıyla gidilen bilimsel amaçlı toplantıların gider ve yolluklarının karşılanması için yurtiçine 1.000,00-TL veya yurtdışına 1.500,00-TL bir defaya mahsus proje bütçesine ek olarak destek sağlanacaktır. Ancak belirtilen destek miktarı sadece bilimsel amaçlı toplantıların gider ve yolluklarının karşılanması için kullanılacak olup başka kaleme aktarılmayacaktır.

9- Proje önerilerinde demirbaş taleplerinde ilgili Fakülte/YO/MYO/ENS envanterinde olmadığına dair belge alınması, eğer demirbaş envanter kaydında var ise, teknik özellikleriyle birlikte talebin detaylı gerekçesinin belirtilmesi gerektiği.      

10- (6602) Uygulamalı Araştırma Projelerinden elde edilen yayın çıktısı ( Kriter: İF ≥ 2,5 ) ise bir sonraki projedeki ek bütçe miktarının %25-%50 olacaktır.       

11-  Arkeolojik kazı ve alan araştırması gibi uzun süreli saha çalışması gerektiren projeler için Komisyonun onayı ile ön ödeme limitleri yukarıda belirtilen tutarın on katına kadar, ön ödemelerin kapatılma süresi ise altı aydır.

12- (6601) Tez Destek projelerinin incelemesinde sadece Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu tarafından (Proje tekliflerini, yönergede belirtilen ilkeler doğrultusunda ve BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder) incelenmesi ve komisyon uygun görmediği takdirde hakemlere gönderilmemesi ve gelişme raporu yılda bir kez  olacak şekilde verilmesine. Doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik projelerinde ise; 1 yılın sonunda her altı ayda bir gelişme raporunun verilmesine,  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__